නාගයාගේ සාදය....!

ud fï l:dj m<uqfjka u weiqfõ bkaoshdfõ§ h¡ fuh lsisfia;a u isÿúh fkdyelalla nj òkE u iajdNdj úoHd×hl= lshkq we;¡ kuq;a bkaoshdfõ fuh lshfjkafka i;H isÿùula jYfhks¡ fuu l:dj m<uq f,dal hqoaOhg flá ld<hlg fmr iÕrdjl m<jQ nj ug oek .kakg ,enqkS¡ tfy;a tys l;=jrhd fydA tu úiA;rh fidhd .ekSug fkdmq¿jka úh¡
fuh bkaoshdfõ isÿùuls¡ jfrl tys isá hg;a m%foAY Ndrj lghq;= l, tla ks,Orhl= yd Tyqf.a ìß| ;u ys;ñ;%doSkA Wfoid úYd, rd;S% fNdack ix.%yhla meje;a úh¡ lsß .re~ we,a,Q f.;a;ulska yd wdjrKh fkdl, mrd, iys; jy,hlska iukaú; jQ idoh meje;ajQ úYd, ldurfha tlA mfilska mq¿,a ùÿre folla úh¡ thska ldurh yd wd,skaoh fjkA jQ w;r th újD;j ;sìKS¡ fuu ldurh ;=, ;enqKq fïihla jgd idoh meje;a jQ hqj, iuÕ rcfha ks,Orhka" yuqod ks,Orhka" m%N+ka yd Tjqkaf.a ìßkaoEjrekag wu;r j wefußldkq Ôj úoHd{hl=o wiqkA f.k isáfhA h' l=vd ófhl=g jqj o ÿgq muKska mqgqjla Wvg k.skd .eyekq .;sfhka ldka;dj ñ§ we;s nj mjik ;reKshl yd tfia fkdjk nj mjik l¾k,Ajrhl= w;r WKqiqï l;d nylA tA jk úg werö ;sìKS'
.eyeKshlA òkEu w¾nqOldÍ wjia:djl § olajk fkdjrosk m%;sls%hdj há.sßfhkA lE .ik tlh¡tfy;a tu wjia:djg u msßñhl= uqyqK ÿkfyd;a yeÕSï md,kh w;ska msßñhd wjqkAihlska fyda jvd bosßfhka isákd neúkA wjidkfha jvd jeo.;a jkafka tu wu;r yelshdjhs'Z l¾k,Ajrhd woyia oelajQfhA tf,ih'
fuu újdohg iyNd.S fkdjQ wefußldkqjd  ;ud iuÕ wiqkA f.k isá wuq;A;kaf.a uqyqKq mßlaiñkA isáfhA h' wuq;a;ka w;r isá idofha wdrdêldj tkï wdrdOl uy;df.A ìß|f.a uqyqfKa iajdNdjh tljr wiajdNdúl f,i fjkia jkq Tyq ÿgqfõ fï w;r h¡ boao .eiqjdla fuka oEia o,Ajd bosßh n,d isá wehf.A uqyqfKA udxYfmaISka k,shkq Tyqg osiaúh' bkA blAì;s weh ;u wiqkg msgqmiska yqka iajfoaYsl fld¨jdj ;u wiqk wi,g le|jd Tyqf.a lkg hula fl¢rejd h' ta iuÕ u fld¨jdf.a oEia úñ;sfhka mq¿,a úh' Tyq ksfïYhlska t;kska kslañks' B,Õ fudfydf;aoS fld¿jd lsß msrjQ nªkla újD;j ;enQ fodrg TífnkA wd,skaofha ;nkq ¥gqfõ wuq;a;ka w;ßka weußldkqjd muKlS' iefklska Tyqg hula wjfndaO úh' bkaoshdfõoS fufia ;efnk lsß nªk hkq tlu tl fohls' tkï i¾mhl=g wdydrhls' ke;fyd;a weuls' Tyqg hula mila úh' tkï ksh; jYfhka u kd.hl= fuu ldurh ;=< úhhq;= h' i¾mhl=g isàug yels myiqu ;ek jk jy,h foi neÆ Tyqg osia jQfhA lsisjla fkdue;s mrd, iuQyhhs' ldurh isidrd neÆ Tyqg uq¿ ;=kla u ysia nj;A b;sß hq.,fhys B,Õ wdydrh m,s.eka ùug iQodkï j isák fiajl msßila yefrkakg fjkhï úfYaI hula fkdfmkqks' tfia kï i¾mhd ksh; jYfhka u isáh hq;Af;A;ud bosßfha we;s fuu fïïih hg h' Ôj úæd{hl= jq wefußldkqjdg uq,ska u is;=fkA ;ud isá ;ekska msgqmig mek wfkla whg o wk;=re weÕùug h' tfy;A ta iuÕ u we;sjk úYd, le<öug ;s.eiafik i¾mhd oIaG lsÍug fm<ôh yels nj Uyqf.a isyshg ke.=kS' Tyq blaukska l:d lsÍu werö h' ;u yçka ish¿u fokd ikaiqka fldg we| ne| ;nd .ekSug fya iu;A úh'
ug oek .kakg òkd fï fïih jgd isák iEu wfhl=gu fld;rï ÿrlg ;udj md,kh lr.; yels o lshd' uu oeka .kka lsÍug mgka .kakjd ;=kAiShg ta lshkafka úkdä myla' tA jk;=re fu;k bkak yeu flfklau ;u ;ukaf.a tlu fmAYshlAj;A fkdfid,Ajd tlu bßhõfjkA isákakg ´kE' ljqreka fyda hï ;rñkAj;A fi,jqfkd;a Tyq fyda weh remsh,a 50l ovhlg wksjd¾Hfhkau g;a fjkjd' tfykï Tkak yß'
.kkska 20lA jQ tys isá msßi Tyq .Ksk w;f¾ fi,auqjd ms<su fiA fkdfi,a ù isáh y' Tyq os.gu .kka lrñka úh'
foiSh ye;A;E wghs'''
foiSh ye;A;E kjhhs'''
foiSh wiQjhs'''
túgu kd.hd u;= ù lsß nªk fj; weoS hkq fk;a fldkska Tyq ÿgqfõh' ÌaKslhlska lE.iñkA yqkA ;ekskA bj;g mek.;A Tyq wdrÌd iys;j wd,skAofhA fosr fõ.fhkA jid oeuqõh'
fmr ;reKsh yd újdohg t<eô isá l¾k,ajrhd fj; yerekq wdrdOluy;d l¾k,a;=uks" Tn yß! i¾jiïmQ¾K md,khl uysuh oeka wmg msßuhl= fmkajd yudrhs'''' lshd lSfõh'
tlu tl úkdählA'''wefußldkqjd tfia lshñkAu kd.hd ms<sn|j m%:u fydavqjdj oek.;A wdrdOl uy;añh fj; yerfkah'
uq¿ uy;a Yd,dj u oeä ksy~;djhlska fj,S .sfha h'
fõka uy;añh Tn fldfyduo oek .;af;A fï ldurh ;=< kd.hl= isák nj@
fuf;la weußldkqjd foi oEia o,ajd n,d isá msßi by,g .;A yqiafuka hq;=j wdrêldj foi n,d.;ajk isáfhdah' ìhm;A iskyjlska wehf.a uqyqK m%Ndj;a úh'

W! m<fjksfhka u nv.df.k weÿfka uf.a ll=, Wäka ksid''' weh ms<s;=re ÿkakS h'

 Reader's Digest සඟරාවකින්  තට්ටයා විසින් උපුටා ගැනුනකි..

2 comments:

  1. cant read this font, please change

    ReplyDelete
    Replies
    1. බොහෝ දෙනෙක් මේ බව පවසා තියෙනවා. නැවත ලියමි! ස්තූතියි!

      Delete

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්

"ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්" කියන්නේ ගඟක් වගේම දිග කථාවක්. අමෙරිකනු ලේඛක හර්මන් මෙල්විල් ගේ ධවල තල්මසාගේ කථාන්දරය -"මෝබි ඩික්"...